Sesija 00: Instalacije i prvi potezi u programskom jeziku R

Fidbek se upućuje na goran.milovanovic@datakolektiv.com. Ova sveščica prati kurs Uvod u R programiranje za analizu podataka 2020/21.


Na uvodnoj sesiji bavićemo se preduslovima za naš rad u programskom jeziku R:

Tokom kursa, najviše ćemo se oslanjati na knjigu R for Data Science autora Hadley Wickham i Garrett Grolemund. Knjiga je kompletno otvorena online, a postoji i srpski prevod u paperback izdanju. Tu i tamo ćemo se oslanjati i na druge materijale - svi su besplatno dostupni.

1. Prvi koraci

print("Hello World.")

Operator dodele u R je <-:

a <- 5
print(a)

U svrhu dodele vrednosti promenljivoj možemo da koristimo i uobičajeniji znak jednakosti kao u a = 5, ali u R to po konvenciji ne radimo:

a = 5
print(a)

Da li su dve stvari jednake?

a <- 5
b <- 7
print(a == b)

Karakteri:

string <- "Beograd"
print(string)

Funkcije u R: npr. nchar() nam kaže koliko karaktera postoji u stringu string:

nchar(string)

R je vektorizovan programski jezik (pored toga što je funkcionalni programski jezik, ali takođe i multiparadigmatski jer u njemu programiramo i objektno orijentisano, strukturalno, itd):

a <- c(1, 2, 3)
a + 1
a <- c(1, 2, 3)
b <- c(2, 2, 2)
a + b
a ^ b

Mehanizam recikliranja vektora u R:

a <- c(1, 2, 3)
a + 1
a <- c(1, 2, 3)
b <- c(2, 4)
a + b

Nikad ne zaboravite na recikliranje u R, ono je automatsko. Recikliranje može biti veoma korisno u razvoju R koda ali takođe i opasno, jer ako grešite u recikliranju po pravilu dobijate samo warning što nije isto što i error: prvo ne zaustavlja egzekuciju koda, drugo da, iz čega slede da možete da napišete kod koji pogrešno radi a ne budete svesni toga dok ne proučite pažljivo njegove rezultate.

Čitanje za narednu sesiju

R Markdown

R Markdown je ono što koristimo da bismo razvili ove sveščice. Evo knjige iz koje se može naučiti rad u toj jednostavnoj ekstenziji R: R Markdown: The Definitive Guide, Yihui Xie, J. J. Allaire, Garrett Grolemunds..


Goran S. Milovanović, Data Scientist & Vlasnik, DataKolektiv.
Kontakt: goran.milovanovic@datakolektiv.com. Ovo je besplatan i slobodan softver: GPL v2.0.